HAS Hogeschool

Gepubliceerd: 15 dagen geleden

Lid Raad van Toezicht

's-Hertogenbosch
Gepubliceerd: 15 dagen geleden

HAS Hogeschool zoekt nieuw lid voor de Raad van Toezicht

De HAS Hogeschool zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht aangezien één van de leden de maximale zittingstermijn heeft bereikt.

Raad van Toezicht
De samenstelling, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht van HAS Hogeschool zijn zodanig dat de Raad van Toezicht vanuit zijn positie, taak en samenstelling op zelfstandige en onafhankelijke wijze toezicht kan houden op het beleid van het College van Bestuur, op de algemene gang van zaken bij de hogeschool en het College van Bestuur met raad terzijde kan staan. HAS Hogeschool heeft haar ambities, missie, visie, kernwaarden en gedragsprioriteiten vastgelegd in het Strategisch Kader.

De wijze waarop de Raad van Toezicht invulling geeft aan het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden door het College van Bestuur en welke inhoudelijke uitgangspunten de Raad daarbij hanteert is omschreven in een aantal reglementen en statuten.

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Een lid wordt voorgedragen door de ZLTO, een lid door de LLTB en een lid uit een gezamenlijke voordracht van ZLTO en LLTB. De vacante positie betreft het lid dat op de voordracht positie vanuit ZLTO zat, wat betekent dat ZLTO met een nieuwe voordracht mag komen.

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht
De drie kerntaken van de leden van de Raad van toezicht zijn:

 1. Het uitoefenen van de werkgeversrol ten opzichte van de leden van het College van Bestuur, waaronder aanstelling, beloning, voortgangs- en beoordelingsgesprekken.
 2. Het integraal toezicht houden op de algemene gang van zaken bij HAS Hogeschool en op het beleid van het College van Bestuur, gericht op de continuïteit en professionele positionering van de organisatie en de diverse functies die HAS Hogeschool binnen de maatschappij en het groene domein heeft.
 3. Het met raad en daad terzijde staan van het College van Bestuur. Als zodanig heeft de Raad van Toezicht een klankbordfunctie ten opzichte van het College van Bestuur. Daarnaast ondersteunt de Raad van Toezicht het College van Bestuur actief door het leggen en onderhouden van belangrijke contacten.

Op dit moment is er een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie. Deze commissies adviseren de voltallige Raad van Toezicht. Van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij kritisch-analytisch en onafhankelijk kunnen denken en standvastig, betrouwbaar, integer en omgevingsbewust zijn. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij aantoonbare affiniteit hebben met hoger onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie beschikt over een breed en voor HAS Hogeschool relevant en actueel netwerk en specifieke, voor de HAS relevante deskundigheid heeft.

Specifieke profielkenmerken Raad van Toezicht
Het streven is de Raad van Toezicht zodanig samen te stellen dat verschillende kennisvelden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Uiteraard kunnen in één persoon meerdere aandachtsgebieden gecombineerd zijn

Het betreft meer specifiek de volgende beleidsterreinen;

 • Kwaliteitszorg onderwijs, onderzoek en valorisatie
 • Het groene domein
 • Financiële expertise en risicomanagement
 • Organisatie en bedrijfsvoering (o.a. juridische zaken)
 • Informatisering & IT
 • Bedrijfsleven
 • Ondernemerschap

De Raad van Toezicht wijst uit haar midden een voorzitter en vicevoorzitter aan. Het vertrekkende lid is tevens voorzitter van de huidige RvT., In de nieuwe samenstelling is ook voor het kandidaat lid de mogelijkheid om mee te dingen naar het voorzitterschap.

Alle leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de Branche Code Goed bestuur van de Vereniging Hogescholen en handelen ernaar.

HAS Hogeschool
HAS Hogeschool is hét opleidings- en expertisecentrum in de sector agro, food en leefomgeving van Zuid-Nederland. Al bijna 75 jaar zijn wij bezig met de wereld van morgen – lokaal en globaal. Waar ligt de ideale balans tussen mens, natuur en economie? Hoe zorgen we voor voldoende goed en gezond voedsel voor iedereen? Hoe creëren we een vitale leefomgeving? In het groene domein onderscheiden we ons vanuit onze kernwaarden: energiek, pragmatisch, aandacht en eigenheid.

Werk aan de wereld
De wereld van de HAS is groot. Onze docenten en studenten werken samen met onderzoekers en professionals uit het werkveld aan oplossingen voor actuele vraagstukken op het gebied van agro, food en leefomgeving. In Nederland én wereldwijd. Denk bijvoorbeeld aan de verhouding tussen landbouw en natuur, de wereldwijde voedselproductie, duurzaam produceren in de agrifoodsector en een gezondere samenstelling van voedingsmiddelen. Ons onderwijs, onderzoek en kennistransfer zijn altijd gericht op het echte leven. We kunnen maar op één manier ondervinden wat in de praktijk werkt, en wat niet: door aan de slag te gaan! Dit doen we met samen met partners, op nationaal en internationaal niveau, vanuit het bedrijfsleven tot aan de fundamentele wetenschap. Want samen hebben we meer impact dan alleen.

In het midden staan altijd onze studenten en cursisten: open minded, nieuwsgierig en scherp. Gedreven om bij te dragen aan een betere toekomst voor zichzelf en voor de wereld. Net als onze medewerkers, echte HAS’ers. Klaar om aan te pakken wat mooier, beter of slimmer kan.

HAS Ambitie
HAS Hogeschool wil bijdragen aan het verbeteren van de toekomst voor onze mensen en de wereld. Dat is onze missie, onze Why genaamd en staat beschreven in onze ‘Ambitie 2025’. We beogen hier invulling aan te geven door HAS Hogeschool door te ontwikkelen tot een expertisecentrum op het gebied van agro, food en leefomgeving. In het expertisecentrum werken we aan maatschappelijke vraagstukken zoals de circulaire landbouw, de opkomst van duurzame voedselsystemen en de energietransitie. Dit soort vraagstukken zijn inhoudelijk complex en vragen om een multidisciplinaire en integrale benadering. Daartoe gaan we de intrinsieke verbinding tussen onderwijs, onderzoek en valorisatie uitbouwen zodat deze disciplines elkaar nog meer versterken. We zien ook de noodzaak dat we vanuit onze eigen (veelal technische) kennis en expertise op het gebied van agro, food en leefomgeving samenwerkingen met andere organisaties, ook uit andere vakgebieden, uitbouwen en intensiveren. Vanzelfsprekend leren we ook onze studenten vaardigheden die hen in staat stellen om zelf op creatieve wijze problemen op te lossen en samen te werken met andere (toekomstige) professionals, ook uit andere disciplines. In onze verbinding met de sector geloven we sterk in ondernemerschap en zetten we nog meer in op samenwerking met innovatieve en kennis-gedreven bedrijven en instellingen. Nieuwe ontwikkelingen en nieuw gecreëerde kennis kunnen we op deze wijze snel incorporeren in de opleidingscurricula: we maken ons onderwijs adaptief. Daarnaast maken we ons onderwijs flexibel: we begeleiden studenten om zelf regie te leren pakken over hun leervragen en ontwikkeling, ook nadat ze zijn afgestudeerd. Een leven lang leren is het vanzelfsprekende uitgangspunt. We stimuleren studenten daarbij ook hun eigen visie te formuleren op de maatschappelijke vraagstukken waarvoor zij zich als jonge professional geplaatst (zullen) zien.

HAS Hogeschool beoogt zijn ontwikkeling tot een expertisecentrum te realiseren langs vier strategische focusgebieden:

 1. Kwaliteit van onderwijs
  Ons onderwijs is de drager waarlangs we onze why realiseren. Daarom koppelen we het onderwijs aan de Sustainable Development Goals. Daarom denken we van buiten naar binnen. Daarom hebben het over flexibel en adaptief onderwijs want onze omgeving verandert snel en daar spelen we als HAS op in. Dit onze kwaliteit en dat heeft topprioriteit
 2. Verbinden kernactiviteiten
  We brengen onderwijs, onderzoek en kennistransfer samen omdat deze activiteiten intrinsiek verbonden zijn. Daardoor wordt de vernieuwing van ons onderwijs versterkt en de slagkracht van ons onderzoek en kennistransfer vergroot.
 3. Robuuste bedrijfsvoering
  Een goede bedrijfsvoering is essentieel om de extern gerichte strategie van een organisatie te realiseren. Nadat we in 2020 een aantal forse inhaalslagen hebben gemaakt, zullen we de basis verder op orde brengen in de jaren 2021 en 2022. De principes van samenhang, standaardisatie en uniformiteit gelden als belangrijke uitgangspunten voor de bedrijfsvoering die we nastreven. Hiermee verhogen we de kwaliteit, de efficiency en de wendbaarheid van de gehele organisatie.
 4. Organisatie-ontwikkeling
  De ambitie om een expertisecentrum te worden is een uitdagende maar ook een complexe ontwikkelopgave voor de HAS-organisatie als geheel. De ontwikkeling vereist nadrukkelijk een aanpassing van het besturingsmodel van de organisatie. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn de principes van integrale verantwoordelijkheid, subsidiariteit en verbinding. De organisatie-ontwikkeling vindt plaats vanuit onze kerncompetenties en –waarden en vergt persoonlijk leiderschap en reflectie.

Meer informatie over de organisatie en de governance kunt u vinden op de website van HAS Hogeschool.

Bij het bepalen van de hoogte van de bezoldiging van leden van de Raad van Toezicht worden de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector en de Branchecode in acht genomen.

Procedure
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer Hans Huijbers, voorzitter Raad van Toezicht via hanshuijbers@hetnet.nl of 06 – 51498314 of met mevrouw Anita Wouters, vice voorzitter Raad van Toezicht 06-52525912

Bent u enthousiast geworden? Laat dan vóór 30 mei a.s. uw sollicitatie achter op onze website www.has.nl/werkenbij. De eerste gespreksronde staat vooralsnog gepland voor de tweede week van juni.

Vacature details

Fulltime / parttime

Opleiding

Carrièreniveau

Dienstverband