Gasseling Search

Gepubliceerd: 29 dagen geleden

Voorzitter ZuivelNL

Den Haag
Gepubliceerd: 29 dagen geleden

ZuivelNL is de ketenorganisatie van de Nederlandse zuivelsector en is actief op terreinen waar samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt. Activiteiten zijn het financieren en initiëren van onderzoek & innovatie in de melkveehouderij en zuivelketen, het financieren en het faciliteren van de ontwikkeling en het programmamanagement op het gebied van duurzaamheid en diergezondheid & dierenwelzijn. Voorbeelden hiervan zijn de Duurzame Zuivelketen, de KringloopWijzer en KoeMonitor. In het kader van voedselveiligheid financiert ZuivelNL het onderzoeksprogramma Gemeenschappelijk Research Zuivel. ZuivelNL publiceert marktinformatie over de internationale zuivelmarkt en de Nederlandse melkveehouderij en faciliteert de export van zuivelproducten. ZuivelNL richt zich met educatieprogramma’s op melkveehouders, medewerkers in de zuivelindustrie en op het onderwijs.

Rol van het bestuur
Het bestuur heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de directie en op de algemene gang van zaken binnen ZuivelNL. In dit kader bewaakt het bestuur c.q. houdt toezicht op tenminste:

 • De realisatie van de doelstellingen van ZuivelNL;
 • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van ZuivelNL;
 • De opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • De financiële verslaglegging;
 • De naleving van wet- en regelgeving;
 • Het als ZuivelNL op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een brancheorganisatie voor melkveehouders en zuivelondernemingen met een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Rol van de voorzitter van het bestuur:
Van de voorzitter van het bestuur van ZuivelNL worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:

 • Het vermogen te hebben om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in het bestuur te vervullen;
 • Over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van het bestuur en de directie en de interactie die plaats dient te vinden tussen deze beide organen van ZuivelNL;
 • Over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om het bestuur als geheel goed te laten functioneren, de inbreng van elk der leden te verzekeren en aldus tot een doordachte besluitvorming van het bestuur te komen;
 • Over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van ZuivelNL kan vervullen;
 • Over een relevant netwerk te beschikken in de zuivelkolom als wel als in het maatschappelijk middenveld en politiek Den Haag;
 • Een energieke verbinder te zijn die enthousiast is over de zuivelketen.

De voorzitter heeft tot taak de vergaderingen van het bestuur te leiden en is voor de directie en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van het bestuur.

Vanwege het bijzondere karakter en de sleutelrol welke ZuivelNL vervult in de zuivelkolom is de voorzitter van het bestuur van ZuivelNL bij voorkeur een praktiserend melkveehouder.

Werving Directeur
Tegelijkertijd met de werving van de Voorzitter speelt ook de opvolging van de Directeursfunctie. Wij hebben als bijlage van dit profiel ook de profieltekst voor deze functie opgenomen.

Informatie
ZuivelNL laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 11 januari 2021 een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie of het doorgeven van tips kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.

Vacature details

Opleiding

Fulltime / parttime